Wie zijn wij

De aanleiding

De veelbesproken hervorming van de brandweer, die in eerste instantie in 2007 werd opgestart met de goedkeuring van de wet op de civiele veiligheid, kwam op het einde van 2013 en het begin van 2014 plots in een heuse stroomversnelling terecht.

Er werden op korte tijd diverse wetteksten gepubliceerd die de overgang van de prezones naar volwaardige hulpverleningszones moesten regelen.

Tijdens de onderhandelingen die voorafgingen aan de publicatie van deze wetteksten, kregen de vrijwilligers stelselmatig meer en meer inzicht in het personeelsbeleid dat de toekomstige zones zouden gaan voeren.

Hierbij stelden zij vast dat rond diverse aspecten zoals fysieke paraatheid, opleiding, loopbaanmogelijkheden en de combinatie met werk en gezin, er weinig of geen rekening gehouden werd met de specifieke situatie van de vele vrijwilligers actief binnen de brandweer.

Dit feit vormde dan ook de rechtstreekse aanleiding voor een aantal geëngageerde vrijwilligers om de koppen bij elkaar te steken en zich te organiseren in een nieuwe, specifieke belangenvereniging voor vrijwilligers.

Op 6 januari 2014 werd in Harelbeke officieel de feitelijke Vereniging van Vlaamse Brandweervrijwilligers (V.V.B.) boven het doopvont gehouden.

Wij waren dan ook bijzonder verheugd door de massale respons die we kregen op onze oproep naar leden.

Binnen enkele weken na de aankondiging hadden we reeds iets meer dan 2000 brandweervrijwilligers die zich hadden opgegeven als lid en/of medewerker:

De politiek

Hierdoor konden wij als vereniging gaan wegen op politiek niveau waardoor het geldelijk en administratief statuut grondig bijgestuurd werd in het belang van de brandweervrijwilligers.

Daarnaast konden wij de goedkeuring van het KB opleidingen over de federale verkiezingen van 2014 tillen.

Via ons memorandum aan de onderhandelaars van de federale regering slaagden wij erin om twee belangrijke passages te laten opnemen in het federaal regeringsakkoord.

Met name dat :

  • De regering maatregelen zal treffen, zodat de vrijwilligers vertegenwoordigd worden binnen de overlegorganen en ook na de brandweerhervorming een belangrijke plaats blijven innemen binnen de brandweer.
  • De regering zal mogelijkheden voorzien voor de brandweervrijwilligers, zodat de combinatie van de vrijwillige brandweer, een hoofdberoep, een gezin en een sociaal leven buiten de brandweer haalbaar wordt gehouden, zoals bijvoorbeeld met betrekking opleidingsvereisten.


Vanaf dat ogenblik moesten wij nog één hindernis overwinnen, met name de oprichting van een Waalse evenknie aangezien de brandweer nog altijd federale materie is.

Tegen de gewoonte in, was er echter in Wallonië weinig beweging wat de vrijwilligers betrof. Protest over de hervorming was er wel, maar deze werd voornamelijk georganiseerd bij monde van de vakbonden die vooral oog hadden voor de professionelen.

Via verschillende kanalen slaagden wij erin om contacten te leggen met onze Frans- en Duitstalige collega’s, om hen te overtuigen van de noodzaak om één front te vormen in het belang van de brandweervrijwilligers. En daar slaagden wij dan ook in.

Na het ontstaan van de Association des Pompiers Volontaires Francophones & Germanophones de Belgique ging het dan ook plots bijzonder snel.

Op 24 augustus 2015 mochten beide organisaties dan ook van Minister Jan Jambon een schrijven ontvangen met de melding dat de beide voorzitters aangesteld werden als experten in de begeleidingscommissie voor de hervorming van de civiele veiligheid. Vanaf dan werden beide verenigingen dan ook nauw betrokken binnen het overleg over de brandweerhervorming.

Intussen hebben we diverse keren een bespreking kunnen afdwingen met de kabinetten van Binnenlandse zaken en Volksgezondheid over diverse thema's.

Zo konden wij het KB opleidingen grondig bijsturen naar de haalbaarheid voor onze vrijwilligers en werd op 5 juli 2018 het "Bureau voor de Vrijwilligers" ingeschreven in de wet van de Civiele Veiligheid.

Deze twee grondige wetswijzigingen tonen dan ook aan dat VVB door de politieke overheid erkend wordt als gesprekspartner tot spijt van wie't benijdt...


Maar hiermee is het werk nog lang niet af.

In de komende maanden zullen wij als VVB ons zwaar inzetten om binnen elke zone een "Bureau van de vrijwilligers" op te richten. Hiervoor zijn de eerste gesprekken reeds opgestart met het Netwerk Brandweer om tot een model van huishoudelijk reglement te komen.

Verder voorzien wij ook opleidingen voor de leden van deze Bureaus en zullen wij ze ook met raad en daad ondersteunen.

We hebben tot nu toe gigantische stappen gezet op relatief korte tijd, met, u raadt het, allemaal vrijwilligers! Hoe meer we betrokken gaan worden, hoe meer tijd er zal moeten ingestoken worden. Tijd waarvoor we nu strijd leveren om hem te vrijwaren voor onze gezinnen, werkgevers, familie en vrienden… dat beseffen we maar al te goed.

In de toekomst zullen dan ook steeds meer en meer nood hebben aan goede, gedreven medewerkers, die ons hierin willen en kunnen bijstaan.

De toekomst ziet er druk, maar mooi uit. Als vrijwillige brandweerman naar de burger, maar ook als bestuur van de vereniging naar u als vrijwilliger, zeggen we meer dan ooit :

Ónze vrije tijd, voor ùw veiligheid!

Via onderstaande link kunt u onze statuten nalezen zoals ze in het Staatsblad opgenomen werden : statuten.pdfWat doen we ?

VVB is een vereniging die opgericht werd door vrijwilligers voor vrijwilligers.

Door te wegen op de politieke overheid proberen wij de bestaande en komende wetgeving bij te sturen, zodat het vrijwilliger schap binnen de brandweer combineerbaar blijft met een voltijdse job en een familiaal leven.

Als vereniging willen wij de nog op te richten "Bureaus van de vrijwilligers" ondersteunen met raad en daad.

Voor de betalende leden bieden wij persoonlijke ondersteuning en eventueel een extra ongevallenverzekering.