Regels RVA bij tijdelijke werkloosheid.Het voornaamste aandachtspunt is dat bezoldigde prestaties zonder levensgevaar door de brandweerman moeten aangegeven worden aan zijn uitbetalingsinstelling via het formulier C1a én correct moeten aangeduid worden op de controlekaart. (Zie link)  https://peepl-prd-me...

In principe worden alle bezoldigde prestaties zonder levensgevaar aangeduid op de controlekaart. 

Er is wel een afwijkende regeling voor de werkloze die voldoet aan de voorwaarden van artikel 48 §1 van de werkloosheidsreglementering. 

Om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 48 §1 moet de werkloze voornamelijk aantonen dat hij in de 3 maanden voorafgaand aan zijn uitkeringsaanvraag reeds gedurende 3 maanden zijn nevenactiviteit als vrijwillig brandweerman heeft gecombineerd met een tewerkstelling in loondienst. 

Wie voldoet aan de voorwaarden van artikel 48 §1 moet de volgende formaliteiten naleven:

 •  aangifte doen van zijn nevenactiviteit bij de uitbetalingsinstelling via het formulier C1a (zie link) https://peepl-prd-me...
 •  bepaalde bezoldigde prestaties zonder levensgevaar aanduiden op de controlekaarten:

                                              1) prestaties van maandag tot vrijdag tussen 7 uur en 18 uur

                                              2) prestaties op zaterdag en zondag. 

  Dit wil zeggen dat wie voldoet aan art. 48 §1 bezoldigde prestaties zonder levensgevaar van maandag tot vrijdag voor 7 uur en na 18 uur NIET moet aanduiden op de controlekaart. - 

  De inkomsten uit dergelijke prestaties mogen de grens van artikel 130 niet overschrijden: 4446,00 euro netto op jaarbasis. Wordt de grens overschreden, dan wordt een gedeelte van de uitkeringen teruggevorderd via een bepaalde formule. De werkloze wordt door de RVA of zijn uitbetalingsinstelling uitgenodigd om zijn loonfiches in te dienen. 

  Bezoldigde wacht moet aangegeven worden en aangeduid worden op de controlekaart. 

  Wie een vakje zwart maakt op de controlekaart, kan op die dag geen uitkering ontvangen zelfs indien er maar één uur wordt gewerkt op die dag. 

  Voor de volledig werkloze kan het zwart maken van vakjes in de week het verlies van een halve of hele uitkering op zaterdag tot gevolg hebben.

   De tijdelijk werkloze (slecht weer, werkgebrek) moet er rekening mee houden dat arbeid die wordt aangeduid op de controlekaart op zaterdagen en zondagen gelegen tussen de eerste werkloosheidsdag van de maand en de laatste kalenderdag van de maand, aanleiding zal geven tot het in mindering brengen van één uitkering per zwartgemaakte zaterdag of zondag.

  Wat indien de brandweerman tijdens de bezoldigde wacht deelneemt aan een opdracht met levensgevaar?

  De opdracht met levensgevaar is doorslaggevend en annuleert de invloed van de bezoldigde wacht die voorafgaat aan de opdracht

  • de werkloze voegt een attest afgeleverd door de kazerne bij zijn controlekaart;
  • de schrapping wordt niet meer in rekening gebracht ;
  • de werkloze heeft recht op de uitkering voor die dag.


  uittreksel uit de RVA-onderrichting riodoc 062513/20. 

  Bijzondere situaties

  De activiteiten als vrijwillige brandweerman en de vrijwilligers van de civiele bescherming

  De activiteiten met levensgevaar

  (inclusief de praktische oefeningen)

  De activiteiten als vrijwillige brandweerman of als vrijwilliger van de civiele bescherming die voorkomen in de ministeriële lijst van activiteiten waaraan levensgevaar is verbonden (redding in het kader van een brand, een verdrinking, een gasexplosie, … - lijst hierna) moeten niet aangegeven worden.

  Deze activiteiten:

  • moeten niet vermeld worden op de controlekaart, ongeacht het uur of de dag
  • mogen aangevat worden tijdens de werkloosheid
  • kunnen gecumuleerd worden met de uitkeringen

  De eventuele vergoedingen ontvangen in het kader van deze activiteiten zijn dus cumuleerbaar met de uitkeringen.

  Naar analogie daarmee zijn de bewakingsdiensten op de Sevesobedrijven (bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen of opslagplaatsen voor explosieve stoffen) onderworpen aan dezelfde regels. De lijst van Belgische Sevesobedrijven wordt maandelijks aangepast (http://www.werk.belgie.be/acr.aspx)

  De ONBEZOLDIGE activiteiten als vrijwillige brandweerman of als vrijwilliger van de civiele bescherming zonder levensgevaar

  De vrijwillige activiteiten die niet voorkomen in de ministeriële lijst van activiteiten waaraan levensgevaar verbonden is, moeten niet aangegeven worden.

  Deze activiteiten:

  • moeten niet vermeld worden op de controlekaart, ongeacht het uur of de dag
  • mogen aangevat worden tijdens de werkloosheid

  De in het kader van deze activiteiten eventueel ontvangen vergoedingen tot terugbetaling van onkosten zijn cumuleerbaar met uitkeringen:
  Reële onkosten of forfaitaire bedragen: €34,71 per dag met max. €1388,40 per jaar

  (bedrag van toepassing vanaf 01.01.2019)

  De BEZOLDIGE activiteiten als vrijwillige brandweerman of als vrijwilliger van de civiele bescherming zonder levensgevaar

  De bezoldigde activiteiten die niet voorkomen in de ministeriële lijst van activiteiten waaraan levensgevaar verbonden is, (vb. Administratie, onderhoud) moeten aangegeven worden door de werkloze of de WBT.

  Deze activiteiten:

  • Indien de voorwaarden vervuld zijn, worden zij uitgeoefend onder de voorwaarden van artikel 48 KB en zijn de inkomsten cumuleerbaar binnen de grenzen van artikel 130, §2 KB (aangifte C1A);
  • Indien de voorwaarden van artikel 48 KB niet vervuld zijn, moet de werkloze (of de WBT) deze activiteiten vermelden op de controlekaart (of in voorkomend geval het formulier C99) en leiden zij tot het verlies van de uitkering voor elke dag waarop de activiteit wordt uitgeoefend.

  De onbezoldigde wacht

  De onbezoldigde wacht moet niet aangegeven worden.

  Deze activiteit:

  • moet niet vermeld worden op de controlekaart, ongeacht het uur of de dag
  • mag aangevat worden tijdens de werkloosheid

  De in het kader van deze activiteit ontvangen vergoedingen zijn cumuleerbaar met uitkeringen. Vergoeding tot terugbetaling van cumuleerbare onkosten
  Reële onkosten of forfaitaire bedragen: €34,71 per dag met max. €1388,40 per jaar (bedrag van toepassing vanaf 01.01.2019)

  De activiteiten als vrijwillige brandweerman – de bezoldigde wacht

  De bezoldigde wacht moet vooraf aangegeven worden.

  Deze activiteiten:

  • moet vermeld worden op de controlekaart door de werkloze of de WBT op de controlekaart (of in voorkomend geval het formulier C99)
  • de bezoldigde wacht heeft het verlies van uitkering van de geschrapte dag tot gevolg.

  Nachtwacht: 1 enkele schrapping voor de dag waarop de wacht wordt aangevat.

  Wat indien de brandweerman tijdens de bezoldigde wacht deelneemt aan een opdracht met levensgevaar?

  De opdracht met levensgevaar is doorslaggevend en annuleert de invloed van de bezoldigde wacht die voorafgaat aan de opdracht

  • de werkloze voegt een attest afgeleverd door de kazerne bij zijn controlekaart;
  • de schrapping wordt niet meer in rekening gebracht ;
  • de werkloze heeft recht op de uitkering voor die dag.

  Voor de bewakingsdiensten die werken op Sevesosites, zie boven onder het punt 'Activiteiten met levensgevaar'.

  Lijst activiteiten waaraan levensgevaar verbonden is

  Verricht door de vrijwillige brandweer en door vrijwilligers van de civiele bescherming:

  • brandbestrijding (blussingswerk)
  • vervoer van en zorgen aan een verstikte of aan een drenkeling: aanvoer van zuurstof
  • ontploffing
  • persoon die in een lift is ingesloten
  • persoon die gevlucht is op een dak
  • bevrijding van een onder puin bedolven persoon
  • bevrijding van een onder een voertuig (tram, vrachtwagen…) geklemde persoon
  • dringend vervoer van een zieke en van een slachtoffer van een ongeval die zich op de openbare weg of op een openbare plaats bevindt (*)
  • de prestaties van dringende geneeskundige hulpverlening (*) in de zin van artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 (inbegrepen het transport van zieken of gekwetsten vanaf de woonplaats)
  • bevrijding van een geëlektrocuteerde persoon
  • bevrijding van een rioolwerker (verstikking in riool)
  • ophalen van een persoon uit put, kanaal, vijver, enz.
  • belemmering op de openbare weg, met gevaar voor personen en goederen
  • bevrijding van een persoon met een ledemaat geklemd in een machine
  • leegpompen van een kelder als gevolg van een overstroming of lekkage aan de waterleiding die onder de openbare weg geïnstalleerd is
  • interventie in een gebouw bij lekkage van schadelijke gassen
  • ontsnapping van stoom in een gebouw
  • oververhitte verwarmingsketel
  • luchtverversing van lokalen waar rook, koelgas,… is binnengedrongen
  • interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert
  • interventie bij overstroming of ramp
  • neutralisering van een laag koolwaterstof of van een zuur
  • opsporen van een radioactieve bron die gevaar voor de bevolking kan opleveren (onder de voorwaarden in geheel overleg vast te stellen door de Minister van Binnenlandse zaken en de Minister van Volksgezondheid overeenkomstig de bepalingen van het KB van 28.02.1963)
  • onschadelijk maken of vernietigen (eventueel met medewerking van een imker) van wespen- en bijennesten of –zwermen die gevaar meebrengen voor personen (MO van 17.02.1971)
  • waterverdeling aan de lokale bevolking waarvoor een waterverdelingsnet onbestaande, gebrekkig of ondoeltreffend is
  • alle verplichte maandelijkse oefeningen met het oog op het inoefenen van de hierboven opgesomde interventies.
  • De opleidingen voor het behalen van het brevet van brandweerman, korporaal, sergeant, adjudant, officier, crisissituatiebeheer, hulpverlener-ambulancier met inbegrip van de verplichte permanente vorming, en de praktische opleidingen, van brandweer en civiele bescherming, die rechtstreeks verband houden met de hierboven opgesomde interventies.

  (*) Namelijk het onmiddellijk verstrekken van aangepaste hulp aan alle personen van wie de gezondheidstoestand ten gevolge van een ongeval, een plotse aandoening of een plotse verwikkeling van een ziekte een dringende tussenkomst vereist na een oproep via het eenvormig oproepstelsel waardoor de hulpverlening, het vervoer en de opvang in een aangepaste ziekenhuisdienst worden verzekerd.

  Activiteiten als vrijwillige ambulanciers

  Het gaat om de vrijwillige ambulanciers zoals bedoeld bij artikel 103, eerste lid, 4° en tweede lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid evenals de vrijwillige hulpverleners-ambulanciers die in het bezit zijn van het brevet bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleiding- en de vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers.

  De activiteiten die behoren tot de dringende geneeskundige hulpverlening

  Het gaat om het onmiddellijk verstrekken van aangepaste hulp aan alle personen van wie de gezondheidstoestand ten gevolge van een ongeval, een plotse aandoening of een plotse verwikkeling van een ziekte een dringende tussenkomst vereist na een oproep via het eenvormig oproepstelsel waardoor de hulpverlening, het vervoer en de opvang in een aangepaste ziekenhuisdienst worden verzekerd.

  Meer info via de website van de RVA via link : tijdelijke werkloosheid - Covid 19 (coronavirus) infoblad E1: https://www.rva.be/nl/document...