"Bureau van de vrijwilligers."

Onder druk van de VVB werd in het regeerakkoord van donderdag 9 oktober 2014 volgende tekst opgenomen :

 De regering zal maatregelen treffen, zodat de vrijwilligers vertegenwoordigd worden binnen de overlegorganen en ook na de brandweerhervorming een belangrijke plaats blijven innemen binnen de brandweer.

In dit kader werden dan ook eerst de informatie comités opgericht. 

Na enkele maanden bleek al vlug dat deze informatiecomités niet het gewenste effect hadden.

Daarom werd dan ook op 5 juli 2018 de wet van 15 mei 2007 gewijzigd, waardoor elke hulpverleningszone die werk met vrijwilligers verplicht word over te gaan tot oprichting van een "Bureau van de vrijwilligers. Dit naar analogie met Frankrijk.

Via onderstaande links kan u de concrete wetgeving nalezen samen met de memorie van toelichting bij de verschillende artikelen :

Wetgeving inzake het "Bureau van vrijwilligers".

Memorie van toelichting bij de Wet inzake het "Bureau van de vrijwilligers".

Omdat de wetgever duidelijk bepaald binnen de wet dat er een huishoudelijk reglement dient opgemaakt worden die goedgekeurd moet worden door de zoneraad nam VVB dan ook het initiatief om samen met het Netwerk Brandweer een model van huishoudelijk reglement op te maken.

Via onderstaande link kan je dan ook dit model huishoudelijk reglement terug vinden :

Model huishoudelijk reglement "Bureau van de vrijwilligers".

Bij eventuele vragen, opmerkingen enz... inzake het "Bureau van de vrijwilligers" kan u steeds terecht bij de voorzitter van de VVB.